Kantin İhalesi Hakkında
23 Eylül 2017

İstanbul İli Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından kiraya verilecek taşınmazların kiralama ihaleleri 03.12.2015 perşembe günü, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile Seyitnizam Mh. Mevlana Cd.No:85 Zeytinburnu/ İstanbul  Adresindeki    Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  Salonunda  ilanda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

 


 

Sağlık Tesisi Adı

İlçesi

Mahalle

Sokak / Mevki

Pafta

Ada

Parsel

m2

Kira Süresi

Tahmini ilk yıl kira bedeli  TL

Geçici Teminat TL

Kullanım Amacı

İhale Saati

Yedikule Göğüs Hast. E.A.H.

Zeytin burnu

Kazlı çeşme

Belgrat Kapı Yolu

390-391

1625

19

220,00 m2

3  yıl

18.000,00

5.000,00

(beşbin)

Kantin Mahalli

10.00

İstanbul E.A.H.  Kızıleelma Polikliniği

Fatih

Seyyid Ömer Mah.

Kızılelma Cad.

411

1731

9/13

40,00  m2

16 Ay

12.000,00

3.000,00

(üçbin)

Kantin Mahalli

10.30

Haseki E.A.H. Topçular Semt Polikliniği

Bayrampaşa

Yeni doğan

Abdi İpekçi Cad.

64

264

30

50,00

m2

 

3 yıl

10.800,00

3.000,00

(üçbin)

Kantin Mahalli

11,00

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile Seyitnizam Mh. Mevlana Cd.No:85 Zeytinburnu/ İstanbul  adresindeki    Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  salonunda teşekkül edecektir.

1-   Geçici teminatların İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği’nin Türkiye Halk Bankası Vatan Caddesi Şubesi TR750001200988700044000021  nolu hesabına ihale adı, T.C. numarası veya vergi numarası belirterek yatırılması ve makbuzların teklif zarfının içinde sunulması gerekmektedir.

2-   İhaleye katılmak isteyen isteklilerin aşağıda yer alan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini  ihale teklif zarfı içerisinde sunmaları  gerekmektedir.

a)        Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah Senedi, son 6 ay içinde alınmış),

b)       Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanı),

c)        Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik  numaralarını bildirmeleri,

d)        Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Banka Teyit Yazısı ile)

e)        Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise,  Hazine Taşınmazlarının idaresi  hakkındaki yönetmeliğin  8.maddesi   (b)ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

3-      Yukarıda yazılı belgelerin ihale saatine kadar  Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Finans Hizmetleri  Birimine teslim edilmesi gereklidir. İhale saatinden sonra teslim edilecek olan belgeler işleme konmayacaktır.

4-       İhale  ile  ilgili  dosyanın şartnamesi  mesai  saatleri  dahilinde Fatih Kamu Hastaneleri Birliği  Genel Sekreterliği Finans Hizmetleri  Biriminden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5-      İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla tekliflerini iadeli taahhütlü mektup ile de gönderebilirler. Ancak tekliflerin  2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdaremiz sorumlu değildir.

6-      Kirayla ilgili her türlü vergi, resim ve harç bedelleri ve varsa KDV alıcıya aittir.

7-      İdaremiz gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.