Projeler

Birim Çalışanları
Dr. Nagehan Didem SARI

Fidan BALLI DOLAŞ

İletişim Bilgileri
Tel: 0 212 459 60 61 

Faaliyetlerimiz

Bilginin en büyük güç olduğu günümüz dünyasında, gerek teknolojik üretim yapılan gerekse sosyal içerikli hizmet üretilen tüm sektörlerde ARGE yatırımları bütçelerden en büyük payları almaktadır. Yönetimin yerindenleşmesi tartışmaları ekseninde, iller düzeyinde araştırma geliştirme (ARGE) faaliyetlerine ağırlık verilmesi önemli bir dönüm noktası olacaktır. Hem yerel sorunların kendi koşulları içerisinde değerlendirilebilmesinin ve çözüme taşınmasının ve hem de bu sorunların merkezi yönetime doğru süreçlerle yansıtılabilmesinin, uzun vadede eğitim politikalarının ve karar verme süreçlerinin dönüşümü açısından da önemli kilometre taşı olması beklenmektedir. Ar-Ge Birimi faaliyetleri;

  1. Önerilen/planlanan projelerin ilgili makama sunulmak üzere inceleme çalışmalarını yürütmek ve ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak,
  2. AR-GE Biriminin araştırma ve geliştirme konularındaki ihtiyaçları belirlemek ve bu ihtiyaçların giderilmesine ilişkin çalışmalar yapmak,
  3. Eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
  4. Sağlık Bakanlığı AR-GE birimi ile koordine sağlamak.


Ar-GE eğitim, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, bilgiye dayalı sistematik olarak yeni projeler üretebilmek, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalar olarak tanımlanmaktadır.
AR-GE gelişmeleri takip ederek kurumun ihtiyaçları doğrultusunda başta eğitim ve öğretim alanı olmak üzere her alanla ilgili olarak yenileme ve kapasite arttırma amaçlı çalışmalar yapmak ve planlamakla sorumludur.
AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) kelimesi son zamanlarda sıkça kullanılmakla beraber herkes tarafından çok farklı yorumlanabilmektedir...
Kimilerine göre AR-GE yeni bir ürün üretmek iken, kimilerine göre salt bilimsel çalışmalar yapmaktır.
Tanım olarak ise AR-GE, bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen, yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımıdır. Ar-Ge terimi üç ana aktiviteyi kapsar:

  • Temel Araştırma: Spesifik bir uygulama veya kullanım olmadan, araştırılan konunun temeli ve gözlemlenen gerçeklerine dair yeni bilgi kazanılması için yapılan deneysel veya teorik çalışmadır.
  • Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi kazanılması için yapılan özgün araştırmadır. Fakat bu Temel Araştırma’dan farklı olarak, spesifik bir pratik uygulamaya veya amaca yöneliktir.
  • Deneysel Gelişim: Yeni malzeme, ürün ve araçların üretimine; yeni işlemlerin,sistemlerin,hizmetlerin kurulmasına; veya halihazırda üretilmiş veya kurulmuş olanların geliştirilmesine yönelik, mevcut bilgiye dayalı sistematik çalışmasıdır.(Kaynak : http://www.ariteknokent.com.tr/8.htm#c1)

23 Eylül 2017