Acil Tıp

 

1.      ACİL TIP KLİNİĞİ TARİHÇESİ

Hastanemiz acil servisinde 01 Kasım 2010 tarihinden itibaren Acil Tıp Klinik Şefliği kurulmuşur. Bu tarihten itibaren acil serviste Acil Tıp Uzmanları denetimi ve sorumluluğunda 7 gün 24 saat kesintisiz “Acil Tıp” sağlık hizmeti verilmeye başlanmıştır. Acil Tıp
Kliniğinde biri klinik idari ve eğitim sorumlusu olmak üzere toplam 8 Acil Tıp uzmanı bulunmaktadır. Acil servis hasta bakımında mevcut 18 Acil Tıp asistanı ve zaman zaman acil serviste eğitim amacıyla görevlendirilen (rotasyoner) diğer branşlara ait asistan
doktorlar çalışmaktadır.

2.      BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Hastanede ilgili birim/bölüm çalışanlarına ait güncel bilgilere hastanemiz web sitesi http://www.istanbuleah.saglik.gov.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.

3.      BÖLÜMÜN FAALİYETLERİ VE İŞLEYİŞİ

ü  Acil Tıp Klinik hizmetlerimiz “Acil Servis Hizmetleri Prosedürü”nde ve ilgili talimatlarında,

ü  Yataklı Klinik hizmetlerimiz “Hasta Bakım Hizmetleri Prosedürü”nde ve ilgili talimatlarında,

ü  Ameliyathane hizmetlerimiz, “Ameliyathane Hizmetleri Prosedürü”nde ve ilgili talimatlarında,

ü  Laboratuvar Hizmetlerimiz “ Biyokimya Laboratuvarı Hizmetleri Prosedürü,  Mikrobiyoloji Laboratuvarı Hizmetleri Prosedürü, Patoloji Laboratuvarı Hizmetleri Prosedürü”de ve ilgili talimatlarında,

ü  Görüntüleme hizmetlerimiz “Radyoloji Kliniği Prosedürü” ve ilgili talimatlarında,

ü  Nükleer Tıp Kliniği Hizmetlerimiz “Nükleer Tıp Kliniği Prosedürü”nde ve ilgili talimatlarında

ü  Kendi güvenliğiniz için gerekenler“Çalışan Güvenliği Prosedürü” ve ilgili talimatlarında,

ü  Hasta güvenliği için yapılamı gereken uygulamalar “Hasta Güvenliği Prosedürü” ve ilgili talimatlarında

ü  Hastanemiz atık yönetim kuralları için “Atık Yönetim Prosedürü” ve ilgili talimatlarında yine kullanılan tüm dökümanlarBYS’de ayrıntılı olarak anlatılmıştır lütfen inceleyiniz.

Acil servise hastanın kabulü ve muayene işlemleri Acil Servis Hizmetleri Prosedürüne göre yapılır.

Acil servise başvuran hastanın triaj görevlisi tarafından Acil Tıp Kliniği’nin uygun gördüğü triaj skalasına göre triajı yapılır. Hastanın triaj işlemi sırasında tıbbi sekreter tarafından kimlik bilgileri alınarak BYS’deki Acil Muayene Kartı açılır.

Triaj: Acil durumlarda, acil servis imkanlarını etkin şekilde kullanılması için hastaları vital bulgularına, yakınmalarına ve başvuru şekillerine göre değerlendirip, aciliyetinin önceliğini belirlemek ve sınıflandırmak suretiyle gerçek acillere zamanında ve etkin şekilde müdahale etmek. Triaj görevlisi, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru, paramedik veya doktor olabilir.

Yesil Kod (Acil Olmayan): Genel durumu iyi, vital parametreleri normal, çoğunlukla tetkik isteme gereği duyulmayan, kısa sürede değerlendirilip tedavi ve taburcu edilebilecek durumdaki hastalardır. Tedavi önceliği bakımından en son grubu oluşturmaktadır.

Sarı Kod (Acil): Genel durumu iyi ya da orta, vital parametrelerinden biri ya da daha fazlası normal sınırlar dışında fakat stabil, doktor müdahalesine ihtiyaç duyan, ancak kısa süre bekleyebilecek, kritik olmayan hastalardır. Orta derecede önceliği olan hastalardır.

Kırmızı Kod (Çok Acil): Genel durumu iyi, orta ya da kötü, ancak vital bulguları stabil olmayan, anında doktor müdahalesine ihtiyaç duyan ve bekleyemeyecek durumda olan kritik hastalardır. Acil bakım, müdahale ve sevk önceliği olan hasta grubudur.Ayrıca 112 Acil Servis Ambulans veya diğer ambulans hizmetleri tarafından getirilen tüm hastalar kırmızı kod triaj uygulama alanına alınır.

Triaj kodlamasına göre acil serviste uygun alana alınan hastaların değerlendirme sonrası acil tıp uzmanı ve/veya acil tıp kıdemli asistanı kararı ile acil bakım alanındaki diğer alanlara alınabilir.

3.1.Seminerler/Eğitimler

Asistanlık eğitimi sürecinde her yıl belirlenen eğitim döneminde her hafta Cuma günü asistan seminerleri yapılmaktadır. Sürekli gelişmekte olan Acil Tıp bilimi hakkında en son çıkan makaleler ve araştırmalar sunulmaktadır.

3.2.Vizitler:

Sabah 08.00-09.00 ve öğleden sonra 17.00-18.00 saatleri arasında yapılır.Tüm asistanlar saat akşam vizitini yapmadan veya Klinik İdari ve Eğitim Sorumlusundan veya sorumlu doktordan izin almadan hastaneden ayrılmamalıdır.

Asistan doktorların vizit sırasında hasta hakkında bilgi vermesi istenebilir (Hasta adı, yaşı, yatışının kaçıncı günü olduğu, özgeçmişi, soygeçmişi, tetkik sonuçları vb. hastalığıyla ilgili her türlü bilgi).Vizit sırasındaki tüm konuşmalar Klinik İdari Sorumlusu veya sorumlu
doktor tarafından yönetilir.Vizit sırasında tüm konuşmalar sorumlu doktor tarafından yönetilir.Eğer Klinik İdari ve Eğitim Sorumlusu veya sorumlu uzman doktor toplantı, poliklinik hizmeti ve diğer sebepler nedeniyle vizite katılamazsa vizit kıdemli asistan doktor tarafından
yapılır.

3.3.Hastanın Bilgilendirilmesi ve rızasının alınması:

Hastanemizde yatan tüm hastalarımıza, hastalığına ve tedavisine yönelik bilgilendirme hekimi tarafından yapılır.Hastanın tanı ve tedavisine yönelik bilgilendirme ve onam formu doldurulur.Ayrıca invaziv girişimler için onam formları işleme özel olarak kullanılmaktadır.
Onam formlarını doldururken hasta/hasta yakını/velisi/yasal vasisinin imzası, onamın alındığı tarih ve saat yazılmalıdır.

3.4.Hasta Yatışı ve Hasta Dosyalarının Doldurulması:

ü  Polikliniklerden ya da Acil Tıp Kliniğinden yatış kararı verilen ve rızası alınan hasta mesai saatleri içerisinde servis sekreteri tarafından, mesai saatleri dışında nöbetçi memurluk tarafından yatışı yapılır. Yatışı yapılan hastanın ilgili doktoru tarafından Hasta Dosyası doldurulur.

ü  Yatışı yapılan her hastada beyaz, allerjisi olan hastalarda ise sadece kırmızı renk kimlik tanımlayıcı bileklik kullanılmalıdır. Kimlik tanımlayıcılar barkodlu olarak. Hastaların protokol numarası, hasta adı-soyadı, doğum tarihi(Gün/ay/yıl) bilgilerini içermektedir.

ü  Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliğini mutlaka doğrulanmalıdır.

ü  Günlük izlemler, Epikrizler, raporlar vb. Hasta Dosyalarının doldurulması gereken diğer bölümleri günü gününe tamamlanmalı ve bunların imzalanması mesai saatleri içerisinde bitirilmelidir.

ü  Yatan hastalara tedavi süresince eğitim verilir ve kayıtları Hasta/Hasta Yakını eğitim Formu hastanın sorumlu doktoru tarafından doldurulur ve imzalanır. Hastalara verilen eğitimlere ilişkin kayıtlar hasta dosyasında bulunmalıdır.

ü  Odalarınız temiz ve bakımlı olmalıdır. Her doktor çalışma odalarını düzenli hale getirmelidir (kan tetkikleri, radyoloji tetkikleri, order formları vb)

ü  Kliniğe ait varsa ilan panoları güncelleştirilmelidir (toplantı, seminerler, nöbet vb)

3.5.Hastanın Ölümü halinde Yapılacaklar

Hastanemizde ölen hastaların ölüm sonrası çıkış ve morga gönderme işlemlerinin yapılması ve ölünün morga teslim işlemlerinin tamamı “ Hastanın Ölümü Halinde Yapılacaklar Talimatı”na göre yapınız.

3.6.Hastaya Kullanılacak İlaçlar/Yeşil ve Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçlar

İlaçlar ile ilgili düzenlemeler “İlaç Yönetimi Prosedürü”nde yer almaktadır.Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından teslim alınır ve teslim alınan ilaçların miyat kontrolleri yapılır.Hastanın beraberinde getirdiği ilaçları mutlaka kontrol ediniz.Kontrol
ettiğiniz ilaçları uygulanması gerekiyorsa tedavi planına ekleyiniz.Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlarda hemşire tarafından uygulanmalıdır.İlaçlar hastaların kimlik tanımlayıcıların olduğu kapalı kutularda hastalara verilir.

Tedavi planınızda; ilacın tam adı, uygulama zamanı ve dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini içermelidir.İlaç isimleri asla kısaltarak yazılmamalıdır.İlaç hatalarını önlemek için“ İlaç Hatalarının Önlenmesi Ve İlaç Uygulaması Talimatı”nı ve hemşire odalarından
ya da hastanemiz BYS’denulaşabileceğiniz “İlaç Listeleri”ni mutlaka inceleyiniz.

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi tüm ilaçlar kilit altında bulundurulmalıdr.Bu ilaçlar hemşire odalarında kilitli dolaplarda tutulur.Devir teslim kayıtları mutlaka tutulmalıdır. Devir teslim kayıtlarında ilacın hangi hastaya kaç adet kullanıldığı, ilacın kullanıldığı tarih, ilacı
kimin uyguladığı, kime kaç adet teslim edildiği, teslim alan ve teslim eden imzası mutlaka yazılmalıdır.

3.7.Güvenli Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Servislerde yatan hastalara kan gerekli olduğunda, servis ilgili doktoru tarafından BYS de var olan Kan İstem Formu ile kan istemi yapılarak çıktısı alınır. Kaşeli ve imzalı olarak kan merkezine gönderilir.

Kan Merkezi’nde bulunan kan ve kan ürünleri hasta adına ayrılır ve kliniğe Kan Ayırma Bildirim Formu” doldurularak gönderilir.

Ayrıca Kan Merkezinini işleyişi “Transfüzyon Hizmetleri Prosedürü”nde, Hastanemizde kan ve kan ürünlerinin transfüzyonunun güvenli bir biçimde uygulanmasının sağlanmasını “ Kan Transfüzyonu Uygulama Talimatı”na göre yapınız.

3.8.İletişim

Çalıştığınız hemşirelerle hastalar hakkındaki tüm bilgileri konuşunuz (tanı, tedavi, özellikli durumlar, taburculuk vb.).tüm sonuçlar hasta dosyasına en kısa sürede işlenmeli. Hastanemizdeki, ayaktan, steril girişimsel işlemler ve acil vb. durumlarda verdiğiniz tüm orderları
“Sözlü/Telefon Orderı Uygulama Talimatı”na göre yapınız.

3.9.Hastaların Başka Bir Kliniğe/Birime/Yoğun Bakıma/Hastaneye Transferi

Hastanemizden hizmet alan hastaların herhangi bir nedenle bulundukları birimden başka bir birime, yoğun bakıma tedavi ve tetkik amaçlı gönderilmeleri, başka bir hastane veya eve gönderilmeleri vb  “Hasta Transfer Talimatı”na göre yapınız.

3.10.                 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Kod Sistemleri

Hastanemizde Beyaz, Pembe, Mavi ve Kırmızı Kod olmak üzere 4 ayrı acil kod sistemi bulunmaktadır. Bunlar;

Beyaz Kod – 1111

Hastane içinde gelişebilecek olan tüm fiziksel/sözlü saldırı, şiddet ve taciz olaylarında kullanılır. Benzer bir durumla karşılaştığınızda “ Beyaz Kod Talimatın”na  göre davranınız.

Pembe Kod – 3333

Herhangi bir sebeple hastanemizde bulunan yeni doğan/bebek ve çocukların kaçırılması veya kaybolmasına karşı güvenliği sağlamak için yapılacak işlemleri ve yöntemleri “ Pembe Kod Talimatı” doğrultusunda yapınız.

Mavi Kod – 2222

Hastanemizde yaşamsal fonksiyonları risk altında olan veya durmuş bulunan hastaya temel yaşam desteğini sağlamak için yapılacak işlemleri ve yöntemleri “Mavi Kod Uygulama Ekibi Çalışma Talimatı”na göre yapınız.

Kırmızı Kod-5555

Hastanemizde çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde, yangına en hızlı şekilde müdahale edilerek güvenliğin ve gereklilik halinde tahliyenin sağlanması için yapılacak işlemleri ve yöntemleri “Kırmızı Kod Talimatı”na göre yapınız.

3.11.                 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Olay Bildirimi

ü  Yanlış, eksik ve hatalı ilaç alımı ve uygulamaları

ü  Tarnsfüzyon ile ilgili uygulamalar

ü  Güvenli cerrahiyi tehdit eden tüm işlemlerde

3.12.                 Afetler Ve Olağan Dışı Durumlarda Alınacak Tedbirler

Hastanemizde afetlerde( deprem, yangın, sel ) ve olağan dışı durumlarda tedbir alınması için “Acil Eylem Planı” hazırlanmıştır. Hastanemiz BYS’den inceleyiniz.Tüm hastane personeli konu ile ilgili eğitime alınmakta ve yılda en az iki kez tatbikat uygulanmaktadır.

3.13.                 Tıbbi Cihazlar:

Hastanemizde kullanılmakta olan tıbbi cihazların periyodik bakımları “Periyodik Bakım Planı” doğrultusunda, kalibrasyonları da “Kalibrasyon Planı” doğrultusunda teknik servis tarafından yapılmakta veya konu ile ilgili firmalara yaptırılmaktadır.Tıbbi cihazların
bakım ve kalibrasyon işlemleri “Tesis Yönetimi Prosedürüne göre yapılmaktadır.

3.14.                 Atıklar:

Hastanemizde evsel, tıbbi ve tehlikeli atıkların toplanması, ayrıştırılması, depolanması ve berterafı “Atık Yönetim Prosedürü”ne göreyapılmaktadır.Hastanemiz BYS’de var olan dökümantasyon bölümünden inceleyebilirsiniz.

3.15.                 Dokümanların Kontrolü

Kullanılan form, plan, liste vb. dokümanların oluşturulması ve revizyonu için kalite biriminden talep yapılır, çoğaltılması, temini gibi işlemler Dokümanların Kontrolü Prosedürü”ne göre yapılır.Hastanemiz BYS’de var olan dökümantasyon bölümünden inceleyebilirsiniz.

3.16.                 Enfeksiyona Bağlı Risklerin Azaltılması

Hastalarımızın hastanemizde kaldıkları süre içinde maruz kalabilecekleri enfeksiyon riskine karşılık alınacak önlemler ve uygulamalar Enfeksiyon Önlenmesi ve Kontrolü Prosedürü” ve “Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Prosedürü”de tanımlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

El hijyeni hem hasta hem de çalışan güvenliği açısından çok önemli olup, “Hijyenik/Cerrahi El Yıkama ve El Antiseptiği Kullanma Talimatında enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personelinin uygun el temizliği ve eldiven kullanma
yöntemleri tanımlanmıştır. Hastanemiz BYS’de var olan dökümantasyon bölümünden inceleyebilirsiniz.