İnsan Kaynakları

İnsan Kaynaklarında Temel İlkelerimiz;

 • Hastanenin amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetleri, optimum sayıda personel ile yerine getirmek,
 • İşin özelliğine uygun yetkinlikte personelin seçimi ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,
 • Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
 • Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma ortamı sağlamak,
 • Personelin çalışma isteğini ve gücünü arttırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulması imkanlarını sağlamak,
 • Personele yeteneklerine göre çalışma, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit olanaklar sağlamak,
 • Hizmetin gerektirdiği nitelik ve sayıda insan gücünün bulunmasına imkan veren, personelin ilgi ve verimini yitirmeksizin göreve devamını özendiren ücret ve özlük hakları sistemini kurmak,
 • Personelin bilgi ve görgüsünü artırmada olanaklar sağlamak, başarılı personeli olanaklar ölçüsünde ödüllendirmek,
 • Personeli, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek, personelin görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla gerekli iletişime açık olmak,
 • Personeli, yaratıcı düşünmeye ve işlemleri geliştirecek yeni fikirler üretmeye özendirmek,
 • Personeli objektif kriterlere göre ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde değerlendirmek.